บริษัท รี.ฟอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจที่ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการ โดยบริษัทฯ ได้ยึดมั่นในหลักการบริหารงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มุ่งมั่นผลิตสินค้าและบริการอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน