พันธกิจ (Mission)

เรามุ่งมั่นพัฒนาสินค้าของเรา โดยการผลิตและสรรหาวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและมีปริมานที่ต่อเนื่องเหมาะกับการใช้งานในการลดต้นทุนการผลิตได้อย่างเหมาะสม เรามีทั้งการคิดค้นวิธีการผลิตสินค้าแนวใหม่ที่ได้คุณภาพมากยิ่งขึ้นจากขบวนการผลิตสินค้าของท่านและประกอบกับความจริงใจของบริษัทเรามีความพยายามที่จะทำให้ตรงตามความต้องการสูงสุดของลูกค้า เพื่อประโยชน์สูงสุดในการผลิตสินค้าของคุณ ด้วยวัตถุดิบที่ได้มาตรฐานจากการผลิตของใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.53(9) ผ่านกระทรวงอุตสาหกรรมในประเทศไทย

ความแตกต่าง กับคู่แข่ง  **หรือโอกาส**

PET สี ที่มีหลากหลายสีสัน ซึ่ง บริษัท Re.4 ได้เป็นผู้นำด้านการผลิตสินค้า พลาสติกรีไซเคิล ในระดับต้น ภายในประเทศไทย ในกระบวนการผลิต Pet รีไซเคิล สีต่างๆ ซึ่งมีทั้งคุณภาพ และ ปริมานอย่างต่อเนือง ประกอบกับแยกสีได้อย่างชัดเจน โดยไม่มีการปนสีต่างๆ เข้าด้วยกัน 

เหตุผล ในการเปิดลายการผลิต PET สี เพราะเราเล็งเห็นโอกาสในการนำวัตถุดิบที่มีมากมายในตลาดที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ บริษัทของเราจึ่งเร่งเห็นความสำคัญ ในการพัฒนาสินค้า เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ เพราะเราไม่ หยุดนิ่งที่จะพัฒนาและมองเห็นความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก 

เรา Re.4 เรามีประสบการณ์ มีความจริงใจในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและพร้อมที่จะร่วมมือในการพัฒนาสินค้าเพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อราคาที่เหมะกับคุณภาพของสินค้า ที่มีทั้งความสะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน ด้วยส่วนผสมที่ ลงตัวในการผ่านกระบวนการล้างคราบสิ่งสกปรก และ ไม่มีสารเคมีปนเปื้อนหรือตกค้างในการผลิตสินค้า ทางเราจัดการกระบวนวัตถุดิบ แต่ละ ประเภทออกอย่างชัดเจนระหว่างขวดน้ำและขวดน้ำมัน  และไม่ใช่ เครื่องจักรในการ เตรียมวัตถุดิบ ก่อนทำการผลิต และ ไม่ผ่านการบีบอัด ซึ่งการบีบอัด ทำให้คุณภาพของเกล็ด ไม่ได้คุณภาพของเรา และ เนื่องจาก บริษัท Re.4 ให้ความสำคัญเรื่องความสะอาดมากเป็นพิเศษ เพื่อคุณภาพที่ดีเยี่ยมต่อความพึ่งพอใจต่อลูกค้า

My confidence will be your confidence.