การจำแนกลักษณะการใช้ซ้ำของวัตถุดิบที่ได้จากเศษพลากติก
(Overall Recycled Plastic Reuse Indicator)

บทคามข้างต้นกล่าวถึงกระบวนการผลิตในขั้นตอนเริ่มแรก โดยอ้างอิงบทวิเคราะห์ จาก แนวคิด ” Value Chain หรือ ห่วงโซ่คุณค่า” ที่มีการอธิบายกรรมภายในตต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกันของแต่และ กิจกรรม กิจกรรมที่ 1 “Inbound Logistixs” เป็นห่วงโช่ที่อธิบายการควบคุมระดับ คุณภาพ และ การวางแผนนำเข้า วัตถุดิบขององค์กรที่มุ่งเน้นไปที่ ลักษณะของวัตถุดิบที่สามารถเพิ่มคุณภาพมาตราฐาน Product ตลอดถึงการเพิ่มเสถียรภาพการแข่งขัน ได้ซึ่งอำนาจการต่อรองที่เหนือกว่า ในระดับ Maxco Market โดยจำเพราะวัตุดิที่มีลักษณะในรูปแบบ Reues หรือเรียกกันโดยทั่วไป “Plastic flakes , Plastic Recycled , Raw Material ” ย่างไรก็ตาม การจำแนกข้อดีข้อเสียในบทวิเคราะห์นี้ อาจส่งผลต่อทัศนคติเชิงบวกต่อการดำเนินธุรกิจต่อไป

ในที่นี้วัตุดิที่ทำการมุ่งเน้นในบทวิเคราะห์ของ Product ที่ใช่วัตถุดิบหลักจาก พลาสติก เป็น Main Material และการนำเสนอครี้งนี้สามารภจำแนกหน้าที่และลักษณะการนำเข้าสู่กระบวนการได้ 2 ชนิดมี ลักษณะสำคัญดังนี้

เม็ดพลาสติกใหม่ ( New plastic material.)

เม็ดพลาสติกใหม่ ( New plastic material.)

วัตถุดิบเม็ดพลาสติกใหม่ ( New plastic material.) เป็นเมนหลัก ในการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งวัตถุดิบประเภทนี้ มีความสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าจำพวก บรรจุภัณฑ์ใส่อาหารหรือจะเป็นบรรจุภัณฑ์ เกี่ยวกับปัจจัย 4 หรือ สินค้าอุปโภคบริโภค เข้าสู้ร่างกาย และ ผิวหนัง อธิเช่น กล่องข้าวใน 7-11 ขวดโพมล้างหน้า และ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

ข้อดีหลักๆ วัตถุดิบเม็ดพลาสติกใหม่ ( New plastic material.) เป็นเมนหลักเพื่อผลิต
สินค้ามีสีสัน สดใส สินค้าได้ คุณภาพสูง และ มีความปลอดภัยต่อการใช่งานด้านกายภาพ และข้อเสียหลักๆ วัตถุดิบเม็ดพลาสติกใหม่ ( New plastic material.) เป็นเมนหลักเพื่อผลิต ในกรณีใส่เมน หรือ 100% จะส่ผลด้านราคาต่อหน่วยสูงขึ้นนอกจากนี้จะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันดิบมีความผันผวนต่อต้นทุน

เม็ดพลาสติกรีไซเคิ้ล ( Raw materials of recycled plastic. )

เม็ดพลาสติกรีไซเคิ้ล ( Raw materials of recycled plastic. )

เม็ดพลาสติกรีไซเคิลจะได้จาก การนำพลาสติก ที่เหลือใช้ผ่านกระบวนการ คัด แยก ชำระ บด และ หลอมเป็นเม็ดพลาสติกอีกครั้ง และมีอีก ชื่อจะเรียกว่า เม็ดรีไซเคิ้ลหรือเม็ดพลาสติกเกรด B ภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจบางองค์กรจะมีนโยบายการแข่งขันทางด้าน C. (Cost ต้นทุน) ซึ่งส่งผลต่อ TVC. (Total Variable Cost ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย) อาจได้ถึง 20-35 %

ข้อดีหลักๆ วัตถุเม็ดพลาสติกรีไซเคิ้ล ( Raw materials of recycled plastic. ) เพื่องจุดประสงค์ เพิ่ม ประสิทธิภาพ การแข่งขันในมวล Maketing โดยส่วนใหญ่จะเป็น กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าจำพวก ผลิตภัณฑ์ ที่ใส่สินค้าอุปโภคบริโภค ภายนอก ที่มีอรรถประโยชน์ช่วยอำนวยความสะดวก อทิเช่น อุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์และวงจร อุตสาหกรรมยนตกรรมบางประเภท หรือ หนังเทียมในรถยนต์ เป็นต้น ข้อเสียหลักๆ วัตถุเม็ดพลาสติกรีไซเคิ้ล ( Raw materials of recycled plastic. ) อุตสาหกรรม รีไซเคิลมักประสบปัญหา ด้านคุณภาพมาตรฐานด้านความสะอาด และ การแยกประเภทแต่ละชนิดพลาสติก ค่อนข้างควบคุมได้ยาก ผู้ประกอบการ หลายรายมักประสบปัญหาดังกล่าว

       แต่อย่างไรก็ตามบทวิเคราห์นี้ เป็นเพียงการคาดการจากประสบการณ์ เพื่อจุดประสงต์ ในการแนะนำให้แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจรีไซเคิ้ล นำไปใช่ประโยชในองกรณ์  ให้ได้ทราบหรือแนวคิดดีๆในการ เลือกข้อได้เปรียบในตลาด ซึ่งจำเป็นอย่างมากในการคัดกรอง Supplier ที่ได้มาตราฐานในการผลิตเม็ดพลาสติก รีไซเคิล รวมถึง กลุามอุตสาหกรรมพลาสติกรีไซเคิ้ล เช่นกันที้่งนีี้ เพื่อที่จะไม่เกิดผลเสีย ให้ผู้ผลิตนั้นเสียเปรียบต่อคุณภาพและมาตราฐาน รวมไปภึง ในส่วนของอำนาจการต่อรองของตลาดและแน่นอนชึ่งส่งผลต่อผู้บริโภค ระหว่าง คุณภาพต่อด้านราคาและ มาตราฐาน 

การจำแนกลักษณะการใช้ซ้ำของวัตถุดิบที่ได้จากเศษพลากติก(Overall Recycled Plastic Reuse Indicator)

ใส่ความเห็น