การวิเคราะห์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมรีไซเคิลในประเทศไทย

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมรีไซเคิลในประเทศไทย

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมรีไซเคิลในประเทศไทย ของ เส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์ ( Polyester ) (โพลิเอทิลีนเทเรฟหาเลต , Polyethylene Terephthalate, PET, PETE ) เป็น หนึ่งในประเภทของพลาสติก ( พอลิเมอร์ ) ขวด PET เป็นภาชนะที่คิดค้นขึ้นใหม่ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาและได้ขยายส่วนแบ่งการตลาดในหมู่ภาชนะบรรจุสำหรับอาหารและเครื่องดื่มข้อดีของ PET คือ ความโปร่งใสความสามารถในการรักษาสภาพของเครื่องดื่มอัดลมเหนียวน้าหนักเบา ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคว่ามีความปลอดภัยต่อสุขภาพ