การวิเคราะห์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมรีไซเคิลในประเทศไทย

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมรีไซเคิลในประเทศไทย

การวิเคราะห์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ที่ส่งผลต่ออุตสาหกรรมรีไซเคิลในประเทศไทย ของ เส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ โพลีเอสเตอร์ ( Polyester ) (โพลิเอทิลีนเทเรฟหาเลต , Polyethylene Terephthalate, PET, PETE ) เป็น หนึ่งในประเภทของพลาสติก ( พอลิเมอร์ ) ขวด PET เป็นภาชนะที่คิดค้นขึ้นใหม่ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาและได้ขยายส่วนแบ่งการตลาดในหมู่ภาชนะบรรจุสำหรับอาหารและเครื่องดื่มข้อดีของ PET คือ ความโปร่งใสความสามารถในการรักษาสภาพของเครื่องดื่มอัดลมเหนียวน้าหนักเบา ได้รับการยอมรับในกลุ่มผู้บริโภคว่ามีความปลอดภัยต่อสุขภาพ

Soft PVC Compound

Soft PVC Compound

Soft PVC Compound คือ พลาสติกพีวีซีที่ผ่านการใส่สารเติมแต่ง เข้าไปในสัดส่วนที่เหมาะสมง่ายต่อการขึ้นรูป การผลิต และออกแบบที่หลากหลาย มีการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ให้ดี และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้และรูปแบบการใช้งาน ให้เหมาะสมกับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้ โดยกลุ่มเม็ดพลาสติกพีวีซีคอมปาวด์ในกลุ่มนี้มีการนำไปใช้งานทั้งด้านการฉีก การรีด หรืออื่น ๆ แล้วแต่ประภทของสินค้าที่ต้องการ